Zgoda małżonka wspólnika na zawarcie umowy przez spółkę cywilną to bardzo ważna rzecz z punktu widzenia kontrahenta i przyszłego wierzyciela spółki cywilnej. Dlaczego?

Dlatego, że pozwala prowadzić egzekucję długów spółki cywilnej z majątku wspólnika spółki cywilnej objętego wspólnością majątkową małżeńską. Pisałem o tym w jednym z poprzednich wpisów, tutaj. W większości przypadków daje bardzo dużą przewagę nad dłużnikiem.

Chcesz podpisać umowę ze spółką cywilną, chcesz uzyskać zgodę małżonka wspólnika na zawarcie tej umowy. Jak się do tego zabrać? Jakie warunki musi spełniać taka zgoda? To właśnie na te pytania odpowiem w tym materiale wideo.

Ustna zgoda małżonka wspólnika spółki cywilnej niewiele warta

Pierwszy problem: w jaki sposób małżonek wspólnika powinien wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę cywilną umowy?

Jeżeli chcesz uzyskać rzeczywistą korzyść z takiej zgody, to wymagaj udzielenia tej zgody w formie dokumentu. Dokument powinien zawierać własnoręczny podpis małżonka wyrażającego zgodę, a tym samym być udzielony w formie pisemnej. Dlaczego?

Dlatego, że art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego wymaga aby wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wykazywał fakt wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie dokumentu prywatnego albo dokumentu urzędowego.

art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Jeżeli uzyskasz zgodę w innej formie, co dopuszcza zresztą art 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to zgoda taka będzie ważna. Ale nie będziesz w stanie wykorzystać tej zgody w praktyce, czyli nie będziesz w stanie uzyskać klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika spółki cywilnej.

art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

A skoro zakładam, że interesują Cię wyłącznie skuteczne i praktyczne rozwiązania, to zapamiętaj jedno: jeżeli chcesz uzyskać zgodę małżonka wspólnika spółki cywilnej, to tylko w postaci dokumentu z własnoręcznym podpisem.

W swoim interesie bądź precyzyjny

Zgoda małżonka wspólnika na zawarcie umowy ze spółką cywilną musi być sformułowana w sposób precyzyjny.Drugi problem: w jaki sposób sformułować zgodę?

Małżonek wspólnika spółki cywilnej musi zgodzić się na dwie rzeczy:

  1. na zawarcie umowy przez konkretne osoby;
  2. na zawarcie konkretnej umowy.

Jeżeli chodzi o pierwszy element (czyli określenie konkretnych osób zawierających umowę), to zgoda musi wskazywać wprost na spółkę cywilną (czyli w rzeczywistości wszystkich wspólników spółki) i jej kontrahenta jako osoby zawierające umowę.

Jeżeli chodzi o drugi element (czyli określenie konkretnej umowy), to powinieneś wskazać o jaką konkretnie umowę chodzi i być tutaj możliwie precyzyjny. Precyzja jest konieczne przede wszystkim dlatego, aby w przyszłości (zwłaszcza w sądzie) uniknąć sporów czy małżonek wspólnika godził się na zawarcie tej, czy innej umowy.

Dlatego dobrze jest podać nazwę, rodzaj umowy oraz datę jej zawarcia. Jeżeli jest to możliwe warto wskazać także przedmiot umowy: na przykład przeprowadzenie prac budowlanych na konkretnej nieruchomości.

Zgoda w umowie ze spółką cywilną, czy w inny sposób?

Trzeci problem: czy zgoda małżonka musi stanowić element umowy, czy może być udzielana w formie innego dokumentu?

Zgoda musi mieć formę oświadczenia małżonka wspólnika spółki cywilnej. Bez znaczenia jest to czy zgoda będzie elementem samej umowy zawieranej ze spółką cywilną, czy przybierze formę odrębnego oświadczenia. Możesz w wykorzystywanym przez Ciebie wzorze umowy umieścić odpowiednio opisane pole do podpisów małżonków wspólników spółki cywilnej. Poprzez podpisanie się w tym polu wyrażą zgodę na zawarcie umowy przez spółkę cywilną. Możesz także posługiwać się odrębnym formularzem oświadczenia stanowiącym albo nie stanowiącym załącznik do umowy zawieranej ze spółką cywilną. Ważne jest tylko to aby zgoda znalazła się w Twoich rękach.

Z mojego doświadczenia wynika, że najwygodniej jest wykorzystywać odrębne oświadczenie stanowiące załącznik do umowy. Masz wtedy większą gwarancję, że nie zapomnisz o uzyskaniu takiej zgody w każdym przypadku, w którym będziesz zawierał umowę ze spółką cywilną.

Podsumowanie

Czas na krótkie podsumowanie. Chcesz zapewnić sobie większe bezpieczeństwo zawierając umowę ze spółką cywilną. Dlatego chcesz uzyskać zgodę małżonków wspólników spółki cywilnej na zawarcie z Tobą umowy.

Musisz pamiętać o 2 podstawowych rzeczach:

  1. uzyskaniu zgody w formie dokumentu zawierającego własnoręczny podpis małżonka;
  2. wyraźnym i precyzyjnym określeniu umowy, na której zawarcie udziela zgodę małżonek wspólnika spółki cywilnej.

Nie ma znaczenia czy zgoda będzie elementem umowy, czy oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy albo oderwanym od samej umowy. Załatw to tak jak będzie Ci wygodnie. Nie ma to znaczenia z punktu widzenia ważności oświadczenia małżonka wspólnika spółki cywilnej.