Jeżeli rozważasz prowadzenie swojej działalności w formie spółki cywilnej jest jedna, absolutnie kluczowa rzecz, którą powinieneś uwzględnić podejmując decyzję co do wyboru właśnie tej formy organizacji Twojego biznesu. Jaka to rzecz? To odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej.

Problem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki cywilnej sygnalizowałem już w poprzednim wpisie wyjaśniającym czym jest spółka cywilna. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać się z tym wpisem zrób to teraz.

Jeżeli chcesz zdobyć podstawowe informacje na temat odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej obejrzyj materiał wideo znajdujący się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej

W spółce cywilnej wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za długi powstałe w związku z działalnością tej spółki w najpełniejszym zakresie. Zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej.

Art. 864 Kodeksu cywilnego

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że każdy ze wspólników odpowiada swoim majątkiem za wszystkie długi spółki cywilnej. Wyłącznie od wierzyciela zależy, od którego ze wspólników spółki cywilnej będzie żądał zapłaty tych długów.

Zasady wzajemnego rozliczania długów obowiązujące pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej nie stanowią w ogóle przedmiotu zainteresowania wierzyciela . O tym jakie to zasady i w jaki sposób można je kształtować opowiem w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Odpowiedzialność za długi jest niezależna od istnienia majątku spółki cywilnej

Istotne jest także to, że osobista odpowiedzialność wspólnika spółki (obowiązek pokrycia długów posiadanym majątkiem osobistym) jest niezależna od wcześniejszego prowadzenia bezskutecznej egzekucji z majątku spółki cywilnej.

Ten element odróżnia odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej od odpowiedzialności za długi ponoszonej przez wspólników spójki jawnej, którzy ponoszą odpowiedzialność osobistą zasadniczo dopiero w przypadku nieskutecznej egzekucji z majątku spółki jawnej.

Art. 31 Kodeksu spółek handlowych – odpowiedzialność za długi spółki jawnej

§ 1. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).
§ 2. Przepis § 1 nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
§ 3. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania spółki może dotyczyć zobowiązań wynikających z różnych tytułów prawnych – na przykład odszkodowań za niewykonane lub nienależycie wykonane umowy, odszkodowań z tytułu deliktów (czynów niedozwolonych), czy też z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Odpowiedzialność za długi spółki cywilnej – zapamiętaj!

Pamiętaj o tym, że informacje, które przedstawiłem Ci przed chwilą to informacje bardzo podstawowe. W kolejnych wpisach na blogu postaram się wyjaśnić problemy bardziej rozbudowane. A do takich problemów należy między innymi odpowiedzialność wspólnika, który wstąpił oraz wystąpił ze spółki cywilnej po pewnym czasu od jej założenia.

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania tej spółki w pełnym zakresie. Odpowiedzialność osobista wobec wierzycieli jest niezależna od tego, czy spółka posiada majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję, ani też od tego jaka umowa w zakresie odpowiedzialności za długi obowiązuje pomiędzy wspólnikami.