Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników.

W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki cywilnej wyjaśniałem, że do wniesienia wkładów nie musi dojść w przypadku każdej spółki cywilnej – obowiązek taki musi zostać najpierw nałożony na wspólnika w umowie spółki.

Jak można określić przedmiot tego obowiązku w umowie spółki cywilnej, a inaczej mówiąc jaki wkład może zostać wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wkładów, które mogą być wniesione do spółki cywilnej obejrzyj materiał wideo znajdujący się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Jaki wkład można wnieść do spółki cywilnej?

W przypadku spółki cywilnej pojęcie wkładu wnoszonego do tej spółki jest niezwykle szerokie. Wkładem może być zasadniczo pieniądze albo każde prawo przejawiające dla spółki cywilnej jakąkolwiek wartość majątkową, które może być na spółkę przeniesione lub na jej rzecz ustanowione.

Najprostszym podziałem wkładów jest podział na wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne. Każdy z wkładów wnoszonych do tej spółki (niezależnie od tego co stanowi jego przedmiot) należy do jednej z tych grup wkładów: jest albo wkładem pieniężnym albo wkładem niepieniężnym.

Wkład pieniężny do spółki cywilnej

Wkład pieniężny to określona w umowie spółki suma pieniężna przekazana spółce cywilnej w formie gotówkowej albo bezgotówkowej – na przykład poprzez przelew na rachunek bankowy spółki. Wkład ten może być wniesiony w polskich złotych albo w innej walucie, jeżeli w umowie spółki określono jego wniesienie właśnie w ten sposób.

Popularny wkład niepieniężny do spółki cywilnej to prawo własności

Wkład niepieniężny to w przypadku spółki cywilnej bardzo szerokie pojęcie. Na potrzeby tego materiału wideo możemy przyjąć, że wkładem niepieniężnym może być każde prawo majątkowe przejawiające jakąkolwiek wartość majątkową dla spółki, które może być na rzecz tej spółki przeniesione lub ustanowione.

Do najpopularniejszych wkładów wnoszonych do spółki cywilnej należy prawo własności. Prawo własności może dotyczyć tak nieruchomości (na przykład działki przeznaczonej pod budowę nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych (na przykład samochodu).

Oprócz prawa własności do spółki mogą być wniesione także prawa zbliżone do prawa własności – w tym zwłaszcza prawo użytkowania wieczystego, prawo służebności gruntowej (na przykład służebności przejazdu do nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku wniesionej do spółki przez innego wspólnika), czy prawo użytkowania.

Zakres praw, które można wnieść jako wkład niepieniężny jest bardzo szeroki

Wkładem wspólnika do spółki cywilnej może być świadczenie pracy na rzecz spółki.Wkładem niepieniężnym do spółki cywilnej mogą być oczywiście także inne prawa. Aktualnie coraz częściej wykorzystywanymi prawami w tym celu są prawa z zakresu własności intelektualnej (na przykład „pełne” autorskie prawa majątkowe do utworu albo licencja na korzystanie z tego utworu) albo prawa z zakresu własności przemysłowej (np. prawo ochronne do znaku towarowego).

Katalog praw, które mogą być wniesione do spółki cywilnej jako wkład jest naturalnie dużo szerszy. W katalogu tym mieści się bardzo dużo praw mogących mieć zupełnie odmienny charakter. Wkładem mogą być prawa wynikające z umowy najmu albo umowy dzierżawy, prawa wynikające papierów wartościowych (np. z weksla). Co istotne wkładem do spółki cywilnej może być także osobista praca lub świadczenie przez wspólnika usług na rzecz spółki cywilnej.

Wkład do spółki cywilnej – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Pojęcie wkładu do spółki cywilnej jest niezwykle szerokie. Wkładem może być zasadniczo każde prawo, które przejawia dla spółki jakąkolwiek wartość majątkową. Jako wkład niepieniężny do do spółki cywilnej często wnoszone jest prawo własności (potocznie mówiąc pewna rzecz), mogą to być także prawa wynikające z umów, a także świadczenie przez wspólnika pracy lub usług na rzecz spółki. Oczywiście do spółki może być wniesiony także wkład pieniężny – pieniądz w postaci gotówkowej lub bezgotówkowej.