Czy spółka cywilna płaci podatki? Chyba nie, bo nie bo spółka cywilna ma podmiotowości prawnej. To tylko umowa określająca zasady współpracy pewnej grupy osób – wspólników tej spółki. A jednak nie jest to takie oczywiste.

Oczywiście, spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że spółka cywilna nie może być podatnikiem innych podatków.  Musi to wynikać to z przepisów nakładających obowiązek zapłaty takich podatków. Pamiętasz, że spółka cywilna jest podatkiem VAT?

A skoro spółka cywilna jest w pewnych przypadkach podatnikiem, to ktoś musi ostatecznie ponosić odpowiedzialność za zapłatę tych podatków. I niestety będą to wspólnicy spółki cywilnej.

Dlatego chwilę przeczytasz 5 podstawowych informacji na temat odpowiedzialności wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej.

Wspólnicy odpowiadają za długi podatkowe spółki cywilnej

Pierwsza informacja i będzie to informacja najgorsza. Wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność za długi podatkowe spółki cywilnej. Taka możliwość wynika z art. 115 § 1 Ordynacji podatkowe.

art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej

Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki”.

To jest pewien punkt wyjścia jeżeli chodzi o odpowiedzialność wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej – istnieją oczywiście dalsze przepisy mające zastosowanie do tej odpowiedzialności. Przepisy te znajdują się nie tylko w Ordynacji podatkowej, ale także w innych ustawach (na przykład w ustawie o VAT).

Wspólnik odpowiada za długi podatkowe nie tylko kiedy jest wspólnikiem

Druga informacja. Wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność za długi podatkowe spółki cywilnej nie tylko wtedy kiedy są wspólnikami spółki cywilnej, lecz także po wystąpieniu spółki ze spółki cywilnej.

Wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność za długi podatkowe spółki cywilnej także po wystąpieniu ze spółki cywilnej.Skład osobowy spółki cywilnej może ulegać zmianie w trakcie istnienia spółki cywilnej. A skoro skład ten ulega zmianie, to najprostszą możliwością ucieczki od odpowiedzialności za długi podatkowe spółki cywilnej byłaby wymiana całości albo części składu wspólników.

Nic bardziej mylnego. art. 115 § 2 Ordynacji podatkowej określa między innymi, że odpowiedzialność za długi podatkowe ponosi były wspólnik spółki cywilnej, jeżeli termin płatności zobowiązań podatkowych upływał w czasie, gdy był on jeszcze wspólnikiem spółki cywilnej.

art. 115 § 2 Ordynacji podatkowej

Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Rozwiążesz spółkę, zapłacisz VAT

Trzecia informacja. Odpowiedzialność za VAT jest możliwa nawet po rozwiązaniu spółki cywilnej. Ustawa o podatku od towarów i usług (czyli VAT) przewiduje, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność za VAT towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej.

Ta ustawa nakłada na wspólników spółki cywilnej kilka obowiązków związanych z takimi towarami. Ale jest to jest dosyć skomplikowana kwestia, więc pozwolisz, że wyjaśnię ją szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo dotyczącym tylko kwestii VAT po rozwiązaniu spółki cywilnej.

Nie ponosisz winy za długi podatkowe? Nie szkodzi!

Czwarta informacja. Odpowiedzialność wspólnika za długi spółki cywilnej jest niezależna od winy wspólnika za powstanie długów podatkowych spółki cywilnej. Nie jest istotne to czy i w jakim zakresie prowadziłeś sprawy spółki cywilnej (czyli podejmowałeś decyzję) albo reprezentowałeś spółkę cywilną przy zawieraniu umów, których dotyczył podatek.

Nie jest w ogóle istotne to, że podatkami zajmował się inny wspólnik albo tylko księgowa. Nie ważne, że wspólnik Cię oszukał i uciekł z pieniędzmi. Podatki i tak będziesz musiał zapłacić.

Mały zysk, duże długi podatkowe spółki cywilnej

Piąta informacja. Odpowiedzialność wspólnika za długi podatkowe spółki cywilnej jest niezależna od stopnia udziału wspólnika w zysku osiąganym przez spółkę cywilną.

Odpowiedzialność wspólnika za długi spółki cywilnej ma charakter solidarny. Oznacza to między innymi, że każdy z wspólników odpowiada za długi spółki do pełnej ich wysokości. Ta odpowiedzialność jest w szczególności niezależna od tego jaki miałeś udział w zysku – nawet jeżeli było to tylko 10 %, to i tak odpowiadasz za 100 % długów.

Kwestia wewnętrznych rozliczeń pomiędzy wspólnikami (zasadą jest przecież równy udział w zyskach i stratach spółki cywilnej) to wyłącznie wewnętrzny problem wspólników spółki cywilnej.