W jednym z poprzednich wpisów mówiliśmy o tak zwanym zwykłym wypowiedzeniu umowy spółki cywilnej, czyli wypowiedzeniu umowy na koniec roku obrachunkowego z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wielu wspólników opuściło spółki korzystając właśnie z takiego prawa, głównie ze względu na brak ryzyka.

Ale nie zawsze można czekać tak długo z zakończeniem działalności w spółce. Zdarza się także, że nawet jeżeli można czekać, to wspólnik nie chce już dłużej czekać. Po prostu nie chce mieć już ani chwili dłużej nic wspólnego z dotychczasowymi wspólnikami oraz działalnością spółki.

Jeżeli jesteś właśnie w takiej sytuacji, być może rozwiązanie swoich problemów znajdziesz właśnie w tym wpisie. Dzisiaj porozmawiamy o wypowiedzeniu umowy spółki cywilnej z ważnych powodów, czyli bez zachowania prawa wypowiedzenia.

Ważne powody ZAWSZE pozwalają wypowiedzieć umowę spółki cywilnej

Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Możliwość wypowiedzenia umowy spółki cywilnej z ważnych przyczyn dotyczy absolutnie każdej spółki cywilnej – wynika wprost z art. 869 § 2 Kodeksu cywilnego.

Co ważne, wspólnik spółki cywilnej nie może być pozbawiony tego prawa przez umowę spółki cywilnej, ani też to prawo wypowiedzenia nie może zostać zmienione na niekorzyść wspólnika (na przykład poprzez wprowadzenie okresu wypowiedzenia, zamiast wypowiedzenia w trybie natychmiastowym).

Co więcej, prawo do wypowiedzenia umowy spółki cywilnej z ważnych przyczyn przysługuje wspólnikowi niezależnie od tego, czy spółka cywilna została zawarta na czas oznaczony, czy na czas nieoznaczony. Wygląda to inaczej niż w przypadku wypowiedzenia zwykłego (z zachowaniem okresu wypowiedzenia), które przysługuje tylko w przypadku spółek założonych na czas nieoznaczony.

Długi okres wypowiedzenia? To nie dla mnie!

Drugą istotną informację jest to, że do wypowiedzenia umowy dochodzi z momentem złożenia wypowiedzenia. Jako złożenie wypowiedzenia powinieneś rozumieć doręczenie wszystkim pozostałym wspólnikom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W zdecydowanej większości przypadków wypowiedzenie będzie składane na piśmie i doręczane wspólnikom listem poleconym.

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę spółki cywilnej w trybie natychmiastowym pamiętaj o wysłaniu i doręczeniu wypowiedzenia wszystkim wspólnikom spółki. Ważne jest to, że wypowiedzenie musi zostać wysłane i doręczone wszystkim pozostałym wspólnikom spółki cywilnej. Ponieważ powoduje to sporo problemów w praktyce, opowiem o tym szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo. Ale wróćmy do sedna sprawy.

Natychmiastowy tryb wypowiadania umowy spółki cywilnej jest zazwyczaj bardzo poważną zaletą. W szczególności dlatego, że do rozwiązania umowy w trybie zwykłym (czyli z zachowaniem terminu wypowiedzenia) może dojść dopiero z początkiem nowego roku obrachunkowego (najczęściej końcem roku kalendarzowego). Data wypowiedzenia umowy spółki cywilnej jest w tym przypadku niezależna od tego, czy wypowiedzenie zostało złożone w styczniu, kwietniu, czy październiku.

I to właśnie dlatego wielu wspólników jest bardzo zainteresowanych wystąpieniem ze spółki cywilnej z ważnych powodów, a nie w trybie zwykłych z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie z ważnych powodów działa „tu i teraz” – nie trzeba czekać do początku nowego roku z definitywnym zakończeniem przygody ze spółką.

Natychmiastowa ewakuacja? Tylko z ważnych powodów

I w tym momencie dochodzimy do dużo mniej przyjemnej informacji. Wypowiedzenie umowy, o którym rozmawiamy w tej chwili może być dokonane tylko z ważnych przyczyn. I to właśnie ten aspekt wypowiadania umowy budzi najwięcej problemów.

Te problemy skutkują często albo rezygnacją z wypowiedzenia umowy spółki cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia albo brakiem skuteczności złożonego już wypowiedzenia.

Załóżmy, że chcesz wypowiedzieć umowę spółki cywilnej. Jak powinieneś rozumieć „ważne przyczyny”, których zajście uzasadnia wypowiedzenie umowy? Po pierwsze, można przyjąć, że ważna przyczyna może dotyczyć zarówno wspólnika mającego wypowiedzieć umowę spółki, pozostałych wspólników, a nawet samej spółki.

Po drugie, zajście „ważnej przyczyny” powinno skutkować brakiem możliwości dłuższego wymagania aby wspólnik mający zamiar wypowiedzieć umowę pozostawał dłużej wspólnikiem spółki.

Jako przykłady „ważnych przyczyn” można podać:

  • długotrwałą chorobę wspólnika uniemożliwiającą mu czynny udział w spółce,
  • prowadzenie przez innego wspólnika działalności konkurencyjnej naruszającej interesy spółki,
  • brak możliwości zrealizowania przez spółkę jakiegoś konkretnego celu zakładanego przez wspólników przy zakładaniu spółki.

Jeżeli zastanawiasz się, czy znajdujesz się w sytuacji uzasadniającej złożenie takiego wypowiedzenia albo Twój wspólnik złożył już takie wypowiedzenie, a Ty uważasz jest „ważna przyczyna” wcale nie zachodzi, odwiedzaj bloga systematycznie. Wkrótce znajdziesz tu więcej szczegółowych wpisów dotyczących tego problemu.