W chwili założenia spółki cywilnej wspólnicy często wnoszą do tej spółki pewien majątek. Majątek ten ma oczywiście zapewnić możliwość funkcjonowania spółki cywilnej, umożliwiać realizację konkretnych celów biznesowych. Bo przecież do realizowania takich celów najczęściej powoływana jest spółka cywilna.

Majątek wnoszony przez wspólników do spółki cywilnej określany jest mianem wkładów – wkładów wspólników do spółki cywilnej. Czy wspólnicy mają jednak obowiązek wniesienia do spółki cywilnej wkładu? A może możliwe jest założenie spółki cywilnej bez jakiegokolwiek wkładu. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązku wniesienia wkładu do spółki cywilnej obejrzyj materiał wideo znajdujący się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Wspólnik nie zawsze musi wnosić wkład do spółki cywilnej

Odpowiedź na pierwsze z postawionych przed chwilą pytań brzmi następująco: wspólnicy nie w każdym przypadku mają obowiązek wniesienia do spółki cywilnej wkładu. Co więcej, wspólnicy mają taki obowiązek wniesienia wkładu tylko w sytuacji, w której obowiązek ten został przewidziany w umowie spółki cywilnej. Dlaczego?

Realizacja celu gospodarczego spółki cywilnej, a obowiązek wniesienia wkładu

W spółce cywilnej nie zawsze istnieje konieczność wniesienia wkładów do spółki.W jednym z poprzednich materiałów wideo mówiłem o obowiązkowych postanowieniach umowy spółki cywilnej. Jednym z takich obligatoryjnych elementów umowy tej spółki jest określenie działań, które mają być podejmowane dla osiągnięcia celu gospodarczego stawianego przez wspólników przed spółką.

W przypadku spółki cywilnej to działanie może polegać nie tylko na wniesieniu wkładu do spółki. Działanie takie mogą polegać na przykład na wykonywaniu przez wspólników w ramach spółki pewnej określonej albo nieokreślonej pracy, a nawet być określone w sposób jeszcze bardziej ogólny na przykład jako prowadzenie restauracji albo warsztatu samochodowego pod pewną nazwą.

Kiedy wspólnik musi wnieść wkład do spółki cywilnej?

W związku z tym, obowiązek wniesienia wkładu do spółki ma tak zwany fakultatywny charakter. Istnieje tylko w sytuacji, w której został on przewidziany w umowie spółki i dostatecznie sprecyzowany. Oczywiście nie jest wykluczone utworzenie spółki, do której majątek nie zostanie wniesiony w formie wkładu, lecz w inny sposób – na przykład poprzez umowę sprzedaży, użyczenia, czy darowizny.

Jak wygląda obowiązek wniesienia wkładu w innych spółkach?

Możliwość utworzenia spółki cywilnej bez wniesienia do niej jakiegokolwiek wkładu przez wspólników odróżnia spółkę cywilną od innych spółek – spółek prawa handlowego. Spółki prawa handlowego to spółki działające na podstawie Kodeksu spółek handlowych – na przykład spółka jawna, spółka komandytowa, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniesienie wkładu do spółki jest podstawowym obowiązkiem wspólnika każdej ze spółek prawa handlowego. Wspólnicy nie mogą zrezygnować z tego obowiązku w części (zwalniając od niego wybranych wspólników), a tym bardziej w całości.

W zależności od poszczególnego rodzaju spółki przepisy dotyczące wnoszenia wkładów są bardziej albo mniej rygorystyczne – z jednej strony w przypadku części spółek możliwe jest wniesienie jako wkładu także pracy lub usług świadczonych przez wspólnika na rzecz spółki, z drugiej strony może być konieczne badanie wartości wnoszonego wkładu przez biegłego rewidenta.

Obowiązek wniesienia wkładu do spółki cywilnej – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka cywilna jest jedyną ze spółek, której założenie nie jest związane z obowiązkiem wniesienia wkładu. Obowiązek wniesienia wkładu powstaje tylko w sytuacji, w której został on określony w umowie spółki cywilnej. Możliwość zawiązania spółki bez obowiązku wniesienia do niej wkładu przez wspólników odróżnia spółkę cywilną od spółek prawa handlowego – na przykład spółki jawnej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.