Chcę założyć spółkę cywilną. Mam już wspólnika. Odchodzimy razem z firmy, w której pracujemy razem, mamy już wszystko zaplanowane.

Ale pojawił się pewien problem – powiedziałem o moim planie mojej żonie. Żona mówi, że nie zgadza się na założenie przeze mnie spółki i nie podpisze żadnych dokumentów.

Nie da się ukryć, że nie dzieje się między nami ostatnio najlepiej. Boje się, że będzie chciała zablokować moje plany. Czy faktycznie muszę uzyskać zgodę żony na podpisanie umowy spółki cywilnej?

To jest pytanie, które zadał mi ostatnio jeden z czytelników bloga. A jaka jest odpowiedź?

Kiedy trzeba uzyskać zgodę małżonka na założenie spółki cywilnej?

Odpowiedź na pytanie jest dosyć prosta: w zdecydowanej większości przypadków uzyskanie przez przyszłego wspólnika spółki cywilnej zgody małżonka na zawarcie umowy spółki cywilnej nie jest konieczne. Uzyskanie takiej zgody jest konieczne tylko w kilku przypadkach. Kiedy?

Wtedy kiedy z zawarciem umowy spółki cywilnej związane jest wniesienie do spółki z majątku wspólnego małżonków wkładu polegającego na zbyciu na rzecz spółki cywilnej lub obciążeniu na rzecz spółki cywilnej (na przykład oddaniu spółce cywilnej do czasowego korzystania) 3 kategorii rzeczy lub praw:

  1. nieruchomości (w tym także prawa odrębnej własności lokalu) lub prawa użytkowania wieczystego;
  2. prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest lokal lub budynek (np. prawa użytkowania);
  3. gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa.

Zgoda małżonka nie tylko na umowę spółki cywilnej

W większosci przypadków nie jest wymagana zgoda małżonka na założenie spółki cywilnej.Co ważne uzyskanie obowiązek uzyskania zgody małżonka na dokonanie czynności prawnej dotyczącej takich składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego nie dotyczy tylko umowy spółki cywilnej ale w ogóle wszystkich czynności prawnych związanych z majątkiem wspólnych małżonków.

Obowiązek ten wynika z art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – treść całego przepisu znajdziesz niżej.

Art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Wkład z majątku osobistego = brak zgody

Musisz pamiętać także o tym, że obowiązek uzyskania tej zgody małżonka dotyczy sytuacji, w której wkład do spółki cywilnej jest wnoszony z majątku wspólnego małżonków.

Jeżeli wkład jest wnoszony z majątku osobistego wspólnika to uzyskanie zgody nie jest w ogóle potrzebne (na przykład wspólnik dostał nieruchomość w darowiźnie od rodziców albo nabył ją przed zawarciem małżeństwa).

Zgoda małżonka na podpisanie umowy spółki cywilnej – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Zasadą jest brak konieczności uzyskania zgody współmałżonka na zawarcie umowy spółki cywilnej.

Zgodę trzeba uzyskać w przypadku, w którym z zawarciem umowy związane jest wniesienie wkładu dotyczącego nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (chociaż posługuję się w tym momencie pewnym uproszczeniem).

Jednak nawet w tym przypadku, zgoda jest potrzebna tylko wtedy jeżeli wkład pochodzi z majątku wspólnego małżonków.