Posts filed under: stosunki wewnętrzne

Wspólnik spółki cywilnej, który został pozwany za długi spółki cywilnej powinien wezwać pozostałych wspólników spółki cywilnej do udziału w postępowaniu sądowym jeżeli pozostali wspólnicy także nie zostali wskazani w pozwie. Jest to tak zwane przypozwanie. Pamiętasz? Jeżeli nie, przeczytaj poprzedni...
Jednym z problemów często występujących w spółkach cywilnych, zwłaszcza tych zakładanych "na szybko" lub przy wykorzystaniu wzoru umowy pobranego z sieci, jest to kto i w jaki sposób podejmuje decyzje ważne dla spółki. Moje praktyczne doświadczenia z rozwiązywaniem konfliktów w...
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest: z jednej strony zobowiązany do zapłaty całego długu na żądanie wierzyciela - i może to zostać wyegzekwowane przymusowe w trakcie postępowania egzekucyjnego; z...
W jednym z poprzednich dotyczącym solidarnej odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o możliwości wyegzekwowania przez wierzyciela spłaty długów spółki cywilnej od jednego albo części wspólników tej spółki. Taka możliwość wynika z solidarnego charakteru zobowiązania wspólników spółki cywilnej –...
W poprzednim wpisie dotyczącym odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o tym, że odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Ten rodzaj odpowiedzialności za długi spółki cywilnej jest bardzo korzystny z punktu widzenia wierzycieli spółki cywilnej. Odpowiedzialność solidarna zwiększa prawdopodobieństwo przymusowego wyegzekwowania...
Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników. W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki...
12