Monthly Archives: wrzesień 2014

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem kto wedle ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest uprawniony do reprezentacji spółki cywilnej. W przypadku tej spółki prawo do reprezentacji spółki jest ściśle związane z prawem do prowadzenia spraw tej spółki. Czy ten związek...
W jednym z poprzednich wpisów mówiłem o zasadach podejmowania przez wspólników decyzji w spółce cywilnej, czyli o wykonywaniu tak zwanego prawa do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Sama decyzja podjęta w pewnej sprawie (na przykład decyzja dotycząca zawarcia umowy) wymaga jeszcze...
Jednym z problemów często występujących w spółkach cywilnych, zwłaszcza tych zakładanych "na szybko" lub przy wykorzystaniu wzoru umowy pobranego z sieci, jest to kto i w jaki sposób podejmuje decyzje ważne dla spółki. Moje praktyczne doświadczenia z rozwiązywaniem konfliktów w...
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest: z jednej strony zobowiązany do zapłaty całego długu na żądanie wierzyciela - i może to zostać wyegzekwowane przymusowe w trakcie postępowania egzekucyjnego; z...
W jednym z poprzednich dotyczącym solidarnej odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o możliwości wyegzekwowania przez wierzyciela spłaty długów spółki cywilnej od jednego albo części wspólników tej spółki. Taka możliwość wynika z solidarnego charakteru zobowiązania wspólników spółki cywilnej –...
W poprzednim wpisie dotyczącym odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o tym, że odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Ten rodzaj odpowiedzialności za długi spółki cywilnej jest bardzo korzystny z punktu widzenia wierzycieli spółki cywilnej. Odpowiedzialność solidarna zwiększa prawdopodobieństwo przymusowego wyegzekwowania...
12