Posts filed under: stosunki wewnętrzne

Przypozwanie innych wspólników do pozwu o długi spółki cywilnej kiedy nie warto?

Wspólnik spółki cywilnej, który został pozwany za długi spółki cywilnej powinien wezwać pozostałych wspólników spółki cywilnej do udziału w postępowaniu sądowym jeżeli pozostali wspólnicy także nie zostali wskazani w pozwie. Jest to tak zwane przypozwanie. Pamiętasz? Jeżeli nie, przeczytaj poprzedni wpis – dotyczył on właśnie tej kwestii.

Skorzystanie z tego prawa wyłącza możliwość podnoszenia przez pozostałych wspólników zarzutów wobec wspólnika pozwanego przez wierzyciela spółki cywilnej zarzutów odnośnie wydania przez sąd wadliwego wyroku lub nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez pozwanego wspólnika.

A podniesienie takich zarzutów mogłoby prowadzić do zwolnienia od odpowiedzialności wspólników gdyby pozwany wspólnik chciał żądać od nich zwrotu przypadającej na nich części długi spółki cywilnej (jeden z poprzednich wpisów dotyczy roszczenia regresowego – przeczytaj go później).

Pomimo istnienia możliwości przypozwania pozostałych wspólników, nie w każdym przypadku powinieneś wykorzystać przypozwanie.

Chcesz wiedzieć dlaczego?

Jak podejmuje się decyzje w spółce cywilnej (prowadzenie spraw spółki)

Jednym z problemów często występujących w spółkach cywilnych, zwłaszcza tych zakładanych „na szybko” lub przy wykorzystaniu wzoru umowy pobranego z sieci, jest to kto i w jaki sposób podejmuje decyzje ważne dla spółki.

Moje praktyczne doświadczenia z rozwiązywaniem konfliktów w „szybkich” i „tanich” spółkach cywilnych wskazują, że kwestie te są stosunkowo rzadko dyskutowane przez wspólników przed rozpoczęciem wykorzystywania takich spółek.

W języku prawniczym podejmowanie decyzji w spółce cywilnej określane jest jako prowadzenie spraw spółki. Kto zatem prowadzi sprawy spółki cywilnej? W jaki sposób podejmowane są decyzje mieszczące się w ramach prowadzenia spraw spółki cywilnej?

Czy wspólnicy mogą zmienić zasady odpowiedzialności za długi spółki cywilnej?

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest: z jednej strony zobowiązany do zapłaty całego długu na żądanie wierzyciela – i może to zostać wyegzekwowane przymusowe w trakcie postępowania egzekucyjnego; z drugiej strony odpowiedzialny za długi spółki w równym stopniu wraz z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność na zasadzie solidarności jest bardzo restrykcyjna dla wspólników spółki cywilnej, a jednocześnie bardzo korzystna dla wierzycieli tej spółki. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady, na których ponoszą odpowiedzialność za długi spółki cywilnej?

Rozliczenie długów spółki (regres) pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej

W jednym z poprzednich dotyczącym solidarnej odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o możliwości wyegzekwowania przez wierzyciela spłaty długów spółki cywilnej od jednego albo części wspólników tej spółki. Taka możliwość wynika z solidarnego charakteru zobowiązania wspólników spółki cywilnej – każdy ze wspólników odpowiada tak samodzielnie, jak i łącznie z pozostałymi wspólnikami całym swoim majątkiem (w tym także majątkiem wspólnym spółki cywilnej) za wszystkie długi spółki cywilnej.

Czy byłoby sprawiedliwe, gdyby wierzyciel wyegzekwował spłatę całości długów od jednego albo części wspólników spółki cywilnej, w konsekwencji czego tylko oni (a nie wszyscy wspólnicy) ponieśliby odpowiedzialność za długi spółki cywilnej?

Nie, dlatego tak jak w przypadku każdego zobowiązania solidarnego istnieje możliwość skierowania przez osoby, które pokryły dług tak zwanego roszczenia regresowego wobec pozostałych dłużników solidarnych – w tym przypadku pozostałych wspólników spółki cywilnej. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Solidarny charakrer odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej

W poprzednim wpisie dotyczącym odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o tym, że odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Ten rodzaj odpowiedzialności za długi spółki cywilnej jest bardzo korzystny z punktu widzenia wierzycieli spółki cywilnej.

Odpowiedzialność solidarna zwiększa prawdopodobieństwo przymusowego wyegzekwowania długu, przynajmniej tak długo jak po stronie chociażby jednego wspólnika istnieje majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję.

Co to znaczy, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej? Czy może dojść do sytuacji, w której odpowiedzialność za długi poniesie część wspólników?

Jaki wkład można wnieść do spółki cywilnej?

Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników.

W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki cywilnej wyjaśniałem, że do wniesienia wkładów nie musi dojść w przypadku każdej spółki cywilnej – obowiązek taki musi zostać najpierw nałożony na wspólnika w umowie spółki.

Jak można określić przedmiot tego obowiązku w umowie spółki cywilnej, a inaczej mówiąc jaki wkład może zostać wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej?