Monthly Archives: Wrzesień 2014

W jaki sposób można zmienić zasady reprezentacji spółki cywilnej?

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem kto wedle ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest uprawniony do reprezentacji spółki cywilnej. W przypadku tej spółki prawo do reprezentacji spółki jest ściśle związane z prawem do prowadzenia spraw tej spółki.

Czy ten związek może być rozluźniony albo nawet zerwany? A jeżeli to w jaki sposób? Te pytania można sformułować także w inny sposób: czy i w jaki sposób można zmienić zasady reprezentacji spółki cywilnej przez jej wspólników?

Zasady reprezentacji spółki cywilnej

W jednym z poprzednich wpisów mówiłem o zasadach podejmowania przez wspólników decyzji w spółce cywilnej, czyli o wykonywaniu tak zwanego prawa do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Sama decyzja podjęta w pewnej sprawie (na przykład decyzja dotycząca zawarcia umowy) wymaga jeszcze często ujawnienia jej na zewnątrz, oświadczenia woli spółki cywilnej innej osobie – w szczególności kontrahentowi spółki cywilnej.

Czynności w tym zakresie nie wchodzą już w zakres prowadzenia spraw spółki, lecz w zakres reprezentacji spółki cywilnej. Czym jest prawo do reprezentacji spółki cywilnej? Kto jest uprawniony do reprezentacji tej spółki?

Jak podejmuje się decyzje w spółce cywilnej (prowadzenie spraw spółki)

Jednym z problemów często występujących w spółkach cywilnych, zwłaszcza tych zakładanych „na szybko” lub przy wykorzystaniu wzoru umowy pobranego z sieci, jest to kto i w jaki sposób podejmuje decyzje ważne dla spółki.

Moje praktyczne doświadczenia z rozwiązywaniem konfliktów w „szybkich” i „tanich” spółkach cywilnych wskazują, że kwestie te są stosunkowo rzadko dyskutowane przez wspólników przed rozpoczęciem wykorzystywania takich spółek.

W języku prawniczym podejmowanie decyzji w spółce cywilnej określane jest jako prowadzenie spraw spółki. Kto zatem prowadzi sprawy spółki cywilnej? W jaki sposób podejmowane są decyzje mieszczące się w ramach prowadzenia spraw spółki cywilnej?

Czy wspólnicy mogą zmienić zasady odpowiedzialności za długi spółki cywilnej?

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest: z jednej strony zobowiązany do zapłaty całego długu na żądanie wierzyciela – i może to zostać wyegzekwowane przymusowe w trakcie postępowania egzekucyjnego; z drugiej strony odpowiedzialny za długi spółki w równym stopniu wraz z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność na zasadzie solidarności jest bardzo restrykcyjna dla wspólników spółki cywilnej, a jednocześnie bardzo korzystna dla wierzycieli tej spółki. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady, na których ponoszą odpowiedzialność za długi spółki cywilnej?

Rozliczenie długów spółki (regres) pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej

W jednym z poprzednich dotyczącym solidarnej odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o możliwości wyegzekwowania przez wierzyciela spłaty długów spółki cywilnej od jednego albo części wspólników tej spółki. Taka możliwość wynika z solidarnego charakteru zobowiązania wspólników spółki cywilnej – każdy ze wspólników odpowiada tak samodzielnie, jak i łącznie z pozostałymi wspólnikami całym swoim majątkiem (w tym także majątkiem wspólnym spółki cywilnej) za wszystkie długi spółki cywilnej.

Czy byłoby sprawiedliwe, gdyby wierzyciel wyegzekwował spłatę całości długów od jednego albo części wspólników spółki cywilnej, w konsekwencji czego tylko oni (a nie wszyscy wspólnicy) ponieśliby odpowiedzialność za długi spółki cywilnej?

Nie, dlatego tak jak w przypadku każdego zobowiązania solidarnego istnieje możliwość skierowania przez osoby, które pokryły dług tak zwanego roszczenia regresowego wobec pozostałych dłużników solidarnych – w tym przypadku pozostałych wspólników spółki cywilnej. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Solidarny charakrer odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej

W poprzednim wpisie dotyczącym odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o tym, że odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Ten rodzaj odpowiedzialności za długi spółki cywilnej jest bardzo korzystny z punktu widzenia wierzycieli spółki cywilnej.

Odpowiedzialność solidarna zwiększa prawdopodobieństwo przymusowego wyegzekwowania długu, przynajmniej tak długo jak po stronie chociażby jednego wspólnika istnieje majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję.

Co to znaczy, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej? Czy może dojść do sytuacji, w której odpowiedzialność za długi poniesie część wspólników?